Bầu ơi thương lấy bí cùng
Mai sau có lúc nấu chung một nồi.

___

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện… cự um sùm.

___

Bạn bè có phúc cùng chia
Có họa… trốn sạch ở nơi phương nào?

___

Có công mài sắt có ngày… chai tay

___

Tay trắng làm nên…. mấy chục ngàn bạc nợ

___

Kiến tha lâu… mỏi cẳng

___

Một con ngựa đau, cả tàu bỏ… chạy

___

Môi hở, răng… hô

___

Cá không ăn muối cá ươn
Con cãi cha mẹ trăm đường con đi

___

Trèo cao té đau, trèo thấp té cũng đau

___

Qua cầu ngã nón trông cầu
Cầu bao nhiêu nhịp… tốn xăng dầu bấy nhiêu.

___

Học một biết mười, học mười… quên hết

___

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
Chặt cây nhớ canh cảnh sát.

___

Học đi đôi với hành – Hành đi đôi với tỏi

___

Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Mai sau có lúc ngoài đường “on sale”

___

Khôn ngoan đá đáp người ngoài
Gà cùng một mẹ đá hoài… ê chân.

*****