Còn tiền vợ nói líu lo

Hết tiền thì vợ hét, “ho” suốt ngày!

Còn tiền vợ hiền như nai

Hết tiền vợ mắng như nài quản voi!

Còn tiền nhỏ nhẹ, hẳn hoi
Hết tiền vợ réo như còi hỏa xa!

Còn tiền thì vợ hiền hòa

Hết tiền vợ dữ như là chằn tinh!

Còn tiền vợ gọi: “Anh… anh”

Hết tiền vợ gắt như chanh không đường!

Còn tiền tình thương mến thương

Hết tiền vợ đạp rớt giường như chơi!!!

*****

(Nguồn: Sưu tầm)