Chết trong chùa gọi là Tự Tử

Chết một cách lãng xẹt gọi là Lãng Tử

Bị chấy rận cắn chết gọi là Chí Tử

Bị điện giật mà chết gọi là Ðiện Tử

Ði ăn yến tiệc, đi “tè” mà chết gọi là Tiểu Yến Tử

Chết đuối gọi là Giang Tử

Chết ở nông trại gọi là Trang Tử

Người to lớn mà chết gọi là Khổng Tử

Không ốm đau mà chết gọi là Mạnh Tử

Chết khi mọi việc đã hoàn tất gọi là Chu Tử

Cha chết gọi là Phụ Tử, mẹ chết gọi là Mẫu Tử

Em chết gọi là Ðệ Tử, vợ chết gọi là Thê Tử

Chồng leo núi mà chết gọi là La Sơn Phu Tử

Thầy giáo chết gọi là Sư Tử.

*****

(Nguồn: Sưu tầm)