2 vị lãnh đạo Mỹ và Việt Nam nói chuyện với nhau:

– Ở Mỹ công nhân làm được mỗi tháng khoảng 1500 $ nhưng chỉ cần chi 500 $ là bảo đảm cuộc sống.

– Trời, vậy họ làm gì với số tiền còn lại?

– À đó là việc riêng của họ, chúng tôi không quan tâm, thế ở VN thì sao?

– Ở VN chúng tôi lương công chức khoảng 2 triệu VND và mỗi tháng cần khoảng 5 triệu VND thì mới đủ chi.

– Trời, vậy họ kiếm đâu ra phần còn lại?

– À đó là việc riêng của họ, chúng tôi không quan tâm.